मायबोली -सुरेश भट| Labhale amhas bhagya lyrics in Marathi

 मायबोली -सुरेश भट | Mayboli lyrics in Marathi


Labhale amhas bhagya lyrics in Marathi


Labhale amhas bhagya lyrics in Marathi

लाभले  आम्हास भाग्य बोलतो मराठी
जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी 
धर्म पंथ जात एक जाणतो मराठी
एवढ्या जगात माय मानतो मराठी
 आमुच्या मनामनात दंगते मराठी
आमुच्या उराउरात स्पंदते मराठी 
आमुच्या नसानसात नाचते मराठी 
आमुच्या रंगारगात रंगते मराठी
आमुच्या पिलापिलात जन्मते मराठी
आमुच्या लहानग्यात रांगते मराठी
आमुच्या मुलामुलीत खेळते मराठी 
आमुच्या घराघरात वाढते मराठी 
आमुच्या कुलाकुलात नांदते मराठी 
येथल्या फ़ुलाफ़ुलात हासते मराठी 
येथल्या दिशादिशात दाटते मराठी
येथल्या नगानगात गर्जते मराठी 
येथल्या दरीदरीत हिंडते मराठी
येथल्या वनावनात गुंजते मराठी
येथल्या तरुतालात साजते मराठी
येथल्या कळीकळीत लाजते मराठी 
येथल्या नभामधू वर्षते मराठी
येथल्या पिकांमधुन डोलते मराठी
येथल्या नद्यांमधून वाहते मराठी 
येथल्या चराचरात राहते मराठी


Labhale amhas bhagya lyrics in English

Laabhale  aamhaas bhaagy bolato maraaṭhee
jaahalo kharech dhaany aikato maraaṭhee 
dharm pnth jaat ek jaaṇaato maraaṭhee
evaḍhyaa jagaat maay maanato maraaṭhee
 aamuchyaa manaamanaat dngate maraaṭhee
aamuchyaa uraa_uraat spndate maraaṭhee 
aamuchyaa nasaanasaat naachate maraaṭhee 
aamuchyaa rngaaragaat rngate maraaṭhee
aamuchyaa pilaapilaat janmate maraaṭhee
aamuchyaa lahaanagyaat raangate maraaṭhee
aamuchyaa mulaamuleet kheḽate maraaṭhee 
aamuchyaa gharaagharaat vaaḍhate maraaṭhee 
aamuchyaa kulaakulaat naandate maraaṭhee 
yethalyaa phulaaphulaat haasate maraaṭhee 
yethalyaa dishaadishaat daaṭate maraaṭhee
yethalyaa nagaanagaat garjate maraaṭhee 
yethalyaa dareedareet hinḍaate maraaṭhee
yethalyaa vanaavanaat gunjate maraaṭhee
yethalyaa tarutaalaat saajate maraaṭhee
yethalyaa kaḽeekaḽeet laajate maraaṭhee 
yethalyaa nabhaamadhoo varṣate maraaṭhee
yethalyaa pikaanmadhun ḍaolate maraaṭhee
yethalyaa nadyaanmadhoon vaahate maraaṭhee 
yethalyaa charaacharaat raahate maraaṭhee
Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp