पाखरबोली-कल्याण इनामदार | Pakharboli Lyrics in Marathi

पाखरबोली-कल्याण इनामदार | Pakharboli Lyrics in Marathi

Pakharboli Lyrics in Marathi

चिमणी ला बोलले कावळोबा काळे
चिऊताई आपली हुशार्यात बाले
खूप खूप त्यांना कळतंय जग
आपणच अडाणी राहिलोत बघ
नुसती कावकाव चिवचिव करून
डोळ्यातलं पाणी ठेवलाय धरून 
शेणाचं मेणाचं घरपण जपत
सगळं आयुष्य काढला खपत 
माणसासारखा तुझ्याही मुलाने कालच मोबाइलला घेतलाय म्हणे
माझाही काळ उजळू लागलंय संगणकावरती जाऊन आलंय 
पंखात वारं भरलाय गडे
पिढीच्या पिढी गेलीये पुढे
कशाला आपण ओढायचे पाय
घेतील भरारी खातील साय
तारण्याताठ्या चोचीला चिऊ 
चांगले दिवस लागतील येऊ
तरीही उगाच वाटतंय बाई 
राहतील ना शब्द बाबा अन आई Pakharboli Lyrics in English

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp