Buddha Vandana Marathi lyrics |बुद्ध वन्दना | | Buddh Vandana Lyrics in Marathi

Buddha Vandana Marathi lyrics |बुद्ध वन्दना | | Buddh Vandana Lyrics in Marathi

Buddha Vandana Marathi lyrics


Buddh Vandana Marathi Lyrics | Buddh Vandana Lyrics in Marathi

बुद्ध वन्दना

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।


त्रिशरण

बुद्धं सरणं गच्छामि ।

धम्म सरणं गच्छामि ।

संघ सरणं गच्छामि ।


दुतियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि ।

दुतियम्पि धम्म सरणं गच्छामि ।

दुतियम्पि संघ सरणं गच्छामि ।

ततियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि ।

ततियम्पि धम्म सरणं गच्छामि ।

ततियम्पि संघ सरणं गच्छामि ।


पंचशील

1. पाणतिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।

2. अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।

3. कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।

4. मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।

5. सुरा-मेरय-मज्ज-पमादट्ठानावेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।

॥ भवतु सर्व मंगलं ॥Buddh Vandana English Lyrics | Buddh Vandana Lyrics in English


Namo Tass Bhagvato Arhato Samma Sambuddhass ।

Namo Tass Bhagvato Arhato Samma Sambuddhass ।

Namo Tass Bhagvato Arhato Samma Sambuddhass ।Trisharan

Buddham Saranam Gachchhami ।

Dhamm Saranam Gachchhami ।

Sangh Saranam Gachchhami ।


Dutiyampi Buddham Saranam Gachchhami ।

Dutiyampi Dhamm Saranam Gachchhami ।

Dutiyampi Sangh Saranam Gachchhami ।

Tatiyampi Buddham Saranam Gachchhami ।

Tatiyampi Dhamm Saranam Gachchhami ।

Tatiyampi Sangh Saranam Gachchhami ।


Panchashil

1. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadiyami ।

2. Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadiyami ।

3. Kamesu Michchhachara Veramani Sikkhapadam Samadiyami ।

4. Musavada Vermani Sikkhapadam Samadiyami ।

5. Sura-meray-majj-pamadatthanaveramani Sikkhapadam Samadiyami ।

॥ Bhavatu Sarv Mangalam ॥

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp