Karlyacha vel lyrics in Marathi| कारल्याचा वेल लाव गं सुने लाव गं सुने – Hadga Lyrics

Karlyacha vel lyrics in Marathi-Karlyacha vel lav ga sune lyrics are traditional Marathi hadga song or Bhondala song lyrics for games played by  young girls.

Karlyacha vel lav ga sune lyrics in Marathi
Singer
Singer
MusicTraditional
Song Writer

Karlyacha vel lav ga sune lyrics in Marathi

कारल्याचा वेल लाव गं सुने लाव गं सुने

मग जा अपुल्या माहेरा माहेरा

कारल्याचा वेल लावला हो सासूबाई लावला हो सासूबाई

आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा

कारल्याला कारली येऊ देत गं सुने येऊ देत गं सुने

मग जा अपुल्या माहेरा माहेरा

कारल्याला कारली आली हो सासूबाई आली हो सासूबाई

आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा

कारल्याची भाजी कर गं सुने कर गं सुने

मग जा अपुल्या माहेरा माहेरा

कारल्याची भाजी केली हो सासूबाई केली हो सासूबाई

आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा

कारल्याची भाजी खा गं सुने खा गं सुने

मग जा अपुल्या माहेरा माहेरा

कारल्याची भाजी खाल्ली हो सासूबाई खाल्ली हो सासूबाई

आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा

आपलं उष्ट काढ गं सुने काढ गं सुने

मग जा अपुल्या माहेरा माहेरा

आपलं उष्टं काढलं हो सासूबाई काढलं हो सासूबाई

आता तरी जाऊ का माहेरा माहेरा

आणा फणी घाला वेणी जाऊ द्या राणी माहेरा माहेरा

आणली फणी घातली वेणी गेली राणी माहेरा माहेरा

bhondla songs lyrics

Karlyacha vel lav ga sune lyrics in English

Karlyacha vel lav ga sune lyrics in marathi

kaaralyaachaa vel laav gn sune laav gn sune

mag jaa apulyaa maaheraa maaheraa

kaaralyaachaa vel laavalaa ho saasoobaa_ii laavalaa ho saasoobaa_ii

aataa taree jaa_oo kaa maaheraa maaheraa

kaaralyaalaa kaaralee yeoo det gn sune yeoo det gn sune

mag jaa apulyaa maaheraa maaheraa

kaaralyaalaa kaaralee aalee ho saasoobaa_ii aalee ho saasoobaa_ii

aataa taree jaa_oo kaa maaheraa maaheraa

kaaralyaachee bhaajee kar gn sune kar gn sune

mag jaa apulyaa maaheraa maaheraa

kaaralyaachee bhaajee kelee ho saasoobaa_ii kelee ho saasoobaa_ii

aataa taree jaa_oo kaa maaheraa maaheraa

kaaralyaachee bhaajee khaa gn sune khaa gn sune

mag jaa apulyaa maaheraa maaheraa

kaaralyaachee bhaajee khaallee ho saasoobaa_ii khaallee ho saasoobaa_ii

aataa taree jaa_oo kaa maaheraa maaheraa

aapaln uṣṭ kaaḍh gn sune kaaḍh gn sune

mag jaa apulyaa maaheraa maaheraa

aapaln uṣṭn kaaḍhaln ho saasoobaa_ii kaaḍhaln ho saasoobaa_ii

aataa taree jaa_oo kaa maaheraa maaheraa

aaṇaa faṇaee ghaalaa veṇaee jaa_oo dyaa raaṇaee maaheraa maaheraa

aaṇaalee faṇaee ghaatalee veṇaee gelee raaṇaee maaheraa maaheraa

Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp