मनाचे श्लोक| Manache Shlok |Samartha Ramdas Swaminche Manache Shlok

मनाचे श्लोक| Manache Shlok 

 
मनाचे श्लोक गणाधीश जो इश सर्वा गुणांचा |
मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा |
नमू शारदा मूळ चत्वार वाचा |
गभू पंथ आनंत या राघवाचा || १ ||
मन सज्जना भक्तिपंथेची जावे |
तरी श्रीहरी पाविजेतो स्वभावे |
जनी निंद्य ते सर्व सोडुनी द्यावे |
जनी वंद्य ते सर्व भावे करावे || २ ||
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा |
पुढे वैखरी राम आधी वदावा |
सदाचार हा थोर, सांडू नये तो |
जनी तोचि तो मानवी धन्य होतो || ३ ||
मना , वासना दृष्ट कामा न येरे |
मना , सर्वथा , पाप – बुद्धी नको रे |
मना धर्मता , नीती , सोडू नको हो |
मना , अंतरी सार विचार राहो || ४ ||
मना , पापसंकल्प सोडुनी द्यावा |
मना , सत्य संकल्प जीवी धरावा |
मना कल्पना ते नको विषयाची |
विकारे घड़े हो जनी सर्व ची ची || ५ ||
नको रे मना, क्रोध हा खेदकारी |
नको रे मना, काम नाना विकारी |
नको रे मना सर्वदा अंगिकारु |
नको रे मना, मत्सरू दंभ भारू || ६ ||
मना, श्रेष्ठ धारिष्ट जीवी धरावे |
मना , बोलणे नीच सोशीत जावे |
स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे |
मना , सर्व लोकांसी रे नीववावे || ७ ||
तनू त्यागिता कीर्ति मागे उरावी |
मना सज्जना हेंची क्रिया धरावी |
मना चंदनाचे परी त्वां झिजावे |
परी अंतरी सज्जना नीववावे || ८ ||
नको रे मना द्रव्य तें पुढीलांचे |
अती स्वार्थ बुद्धी न रे पाप साचे |
घड़े भोगणे पाप ते कर्म खोटे |
न होतां मनासारिखें दु:ख मोठे || ९ ||
सदा सर्वदा प्रीति रामी धरावी |
दु:खाची स्वयें सांडी जीवी करावी |
देह दु:ख ते सुख मानीत जावे |
विवेक सदा सस्वरूपी मरावे || १० ||
जगी सर्व सुखी असा कोण आहे ? |
विचारे मना, तूचि शोधुनी पाहे |
मना त्वांचिं रे पूर्वसंचीत केले |
तयासारिखे भोगणे प्राप्त झाले || ११ ||
मना, मानसी दु:ख आणू नको रे |
मना, सर्वथा शोक चिंता , नको रे || 
विवेकें देह बुद्धी सोडुनी द्यावी | 
विदेहीपणे मुक्ति भोगीत जावी || १२ || 
 
मना, सांग पां रावणा काय झालें | 
अकस्मात् ते राज्य सर्वे बुडाले || 
म्हणोनी कुड़ी वासना सांडी वेगी | 
बळे लागला काळ हा पठिलागी || १३ || 
 
जिवा कर्मयोगे जनी जन्म झाला | 
परी शेवटी काळमूखीं निमाला || 
महा थोर ते मृत्युपंथेची गेले | 
कितीएक ते जन्मले आणि मेले || १४ || 
 
मना, पाहता सत्य हे मृत्युमुखी | 
जिता बोलती सर्व ही जीव मी मी || 
चिरंजीव् हे सर्व ही मानिताती | 
आकस्मात सांडूनिया सर्व जाती || १५ || 
 
मरे एक ,त्याचा दूजा शोक वाहे| 
अकस्मात् तो ही पुढें जात आहे || 
पुरेना जनी लोभ रे , क्षोभ त्यातें | 
म्हणोनी जनी मागुता जन्म घेतें || || १६ || 
 
मनी मानव व्यर्थ चिंता वाहाते | 
अकस्मात् होणार होऊनि जाते | 
घड़े भोगणे सर्वही कर्मयोगे | 
मतिमंद ते खेद मनी वियोगे || १७ || 
 
मना, राघवेवीण आशा नको रे | 
मना, मानवाची नको कीर्ति तूं रे || 
जया वर्णिती वेदशास्त्रे पुराणे | 
तयां वर्णिता सर्वही श्लाघ्यवाणे || १८ || 
 
मना, सर्वथा सत्य सान्डू नको रे || 
मना, सर्वथा मिथ्य मांडू नको रे || 
मना , सत्य ते सत्य वाचे वदावें | 
मना, मिथ्य तें मिथ्य सोडुनी ध्यावे || १९ || 
 
बहु हिंपुटी होइजे मायपोटी | 
नको रे मना यातना तेचि मोठी | 
निरोगे पचे कोंड़ीले गर्भवासी |
अधोमूख रे दु;ख त्या बाळकासी || २० || 
 
मना , वासना चुकवी येरझारा | 
मना , कामना सांडी रे द्रव्यदारा || 
मना यातना थोर हे गर्भवासी | 
मना सज्जना , भेटवी राघवासी || २१ || 
 
मना सज्जना, हीत माझें करावे | 
रघुनायका दृढ़ चित्ती धरावे || 
महाराज तो स्वामी वायु सुताचा | 
जना उद्धरी नाथ लोकत्रयाचा || २२ || 
 
न बोले मना, राघवेवीण कांही | 
जनी वाउगे बोलता सूख नाही | 
घडीने घडी काळ आयुष्य नेतो | 
देहांती तुला कोण सोडू पहातो || २३ || 
 
रघुनायकावीण वाया शिणावे | 
जनासारिखे व्यर्थ कां वोसणावे || 
सदा सर्वदा नाम वाचे वसो दें | 
अहंता मनी पापिणी ते नसों दे || २४ || 
 
मना, वीट मानूं नको बोलण्याचा | 
पुढे मागुता राम जोडेल कैचा | 
सुखाची घडी लोटता सुख आहे | 
पुढें सर्व जाईल कांही न राहे || २५ || 
 
देहरक्षणाकारणें यत्न केला | 
परी शेवटी काळ घेउनि गेला | 
करी रे मना, भक्ति या राघवाची | 
पुढे अंतरि सोडी चिंता भवाची || २६ || 
 
भवाच्या भये काय भीतोस लंडी | 
वरी रे मना , धीर धाकास सांडी | 
रघुनायका सारिखा स्वामी शीरी | 
नुपेक्षि कदा कोपल्या दंडाधारी || २७ || 
 
दीनानाथ हा राम कोदंडधारी | 
पुढे देखतां, काळ पोठी थरारी | 
मना, वाक्य नेमस्त हे सत्य मानी | 
नुपेक्षि कदा राम दासाभिमानी || २८ || 
 
पदी राघवाचे सदा ब्रीज गाजे | 
बळे भक्तरीपुशिरी काबिं वाजे | 
पूरी वाहिली सर्व जेणे विमानी | 
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी || २९ || 
 
समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे | 
असा सर्व भूमंडळी कोण आहे || 
जयाची लिला वर्णिती लोक तीन्ही | 
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी || ३० || 
 
महासंकटी सोडिला देव जेणे | 
प्रतापे बले आगला सर्व-गुणे | 
जयाते स्मरे शैल्यजा शूलपाणी | 
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी || ३१ ||
 
अहिल्या शिLa राघवें मुक्त केली | 
पदी लागता दिव्य होऊनि गेली | 
जया वर्णिता शीणली वेदवाणी | 
नुपेक्षी कदा राम दासभिमानी || ३२ ||
 
वसे मेरु मांदार हे स्रुष्टिलीला | 
शशी सूर्य , तारांगणे मेघमाला || 
चिरंजीव केले जनी दास दोन्ही | 
नुपेक्षी कदा राम दासा भिमानी ||  || 
 
ऊपेक्षा कधी रामरुपी असेना | 
जिवा मानवा निश्चयो तो वसेना | 
शिरी भार वाहेन, बोले पुराणी | 
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी || ३४ || 
 
असे हो जया अंतरी भाव जैसा | 
वसे हो तया अंतरी देव तैसा | 
अनन्यास रक्षितसे चापपाणी | 
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी || ३५ || 
 
सदा सर्वदा देव सन्निध आहे | 
कृपाळूपणे अल्प धारिष्ट पाहे | 
सुखानंद आनंद-कैवल्य-दानी | 
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी || ३६ || 
 
सदा चक्रवाकासी मार्तंड जैसा | 
उडी घालितो संकटी स्वामी तैसा | 
हरी-भक्तीचा धाव गाजे निशाणी | 
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी || ३७ || 
 
मना प्रार्थना तुजला येक़ आहे | 
रघुराज , थकित होऊनि पाहे || 
अवज्ञा कदा ही यदर्थी न कीजे | 
मना सज्जना , राघवी वस्ति कीजे || ३८ || 
 
जया वर्णिती वेद , शास्त्रे , पुराणे | 
जयाचेनि योगे समाधान ब़ाणे | 
तयालागि हे सर्व चांचल्य दीजे | 
मना सज्जना , राघवी वस्ति कीजे || ३९ || 
 
मना , पाविजे सर्व ही सुख जेथे | 
अती आदरे ठेविले लक्ष तेथे | 
विवेकें कुड़ी कल्पना पालटीजे | 
मना सज्जना , राघवी वस्ति कीजे || ४० || 
 
बहु हिंडता सुख होणार नाही | 
शिणावे परी नातुडे हीत कांही | 
विचारे बरे अंतरा बोधवीजे | 
मजा सज्जना , राघवी वस्ति कीजे || ४१ || 
 
बहुतापरी हेंची आता धरावे | 
रघुनायका आपुलेंसे करावे | 
दीनानाथ हे तोड़री ब्रीद गाजे | 
मना सज्जना , राघवी वस्ति कीजे || ४२ || 
 
मना सज्जना, येक़ जीवी धरावे | 
जनी आपले हीत तुंवा करावे | 
रघुनायकाविण बोलो नको हो | 
सदा मानसी तो नीजध्यास राहो || ४३ || 
 
मना रे, जनी मौनमुद्रा धरावी | 
कथा आदरे, राघवाची करावी | 
नसे राम ते धाम सोडुनी द्यावे | 
सुखालागी आरण्य सेवीत जावे || ४४ || 
 
जयाचेनि संगे समाधान भंगे | 
अहंता अकस्मात् येऊनि लागे | 
तये संगतीची जनी कोण गोडी | 
नये संगतीने मनी राम सोडी || ४५ || 
 
मना , जे घडी राघवेंविण गेली | 
जनी आपली ते तुंवा हानी केली | 
रघुनायाकावीण तो शीण आहे | 
जनी दक्ष तो लक्ष लावुनी पाहे || ४६|| 
 
मनी लोचनी श्रीहरी तोचि पाहे | 
जनी जाणता भक्त होऊनि राहे | 
गुणी प्रीति राखे , क्रमू साधनाचा | 
जनी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा || ४७ ||
 
सदा देवाकाजी झिजे देह ज्याचा | 
सदा रामनामे वदे नित्य वाचा |
स्वधर्मेचि चाले सदा, उत्तमाचा | 
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा || ४८ || 
 
सदा बोलण्यासारिखे चालताहे | 
अनेकी सदा एक देवासी पाहे | 
सगूणी भजे , लेश नाही भ्रमाचा | 
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा || ४९ || 
 
नसे अंतरी, काम नाना विकारी | 
उदासीन जो , तापसी, ब्रम्हचारी | 
निवाला मनी , लेश नाही तमाचा | 
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा || ५० || 
 
मदे मत्सरे सांडिला | स्वार्थबुद्धी | 
प्रपंचीक नाही जयाते उपाधी | 
सदा बोलणे नम्र वाचा सुवाचा | 
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा || ५१ || 
 
क्रमी वेळ जो तत्त्वचिंतानुवादे | 
न लिंपे कदा दंभ वाढे विवादे | 
करी सुख संवाद जो ऊगमाचा | 
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा ||  || 
 
सदा आर्जवी , प्रिय जो सर्व – लोकी | 
सदा सर्वदा सत्यवादी विवेकी | 
न बोले कदा मिथ्यवाचा त्रिवाचा | 
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा || ५३ || 
 
सदा सेवी आरण्य तारुण्यकाली | 
मिलेना कदा कल्पनेचेन मेळी | 
चलेना मनी निश्चयो दृढ़ ज्याचा | 
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा || ५४ || 
 
नसे अंतरी नष्ट आशा दुराशा | 
वसे अंतरी प्रेमपाशा पिपाशा | 
ऋणी देव हा , भक्तिभावे जंयाचा | 
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा || ५५ || 
 
दिनाचा दयालू मनाचा मावाळू | 
स्नेहाळू कृपाळू जगी दासपाळू | 
तया अंतरी क्रोध संताप कैसा | 
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा || ५६ || 
 
जगी होइजे धन्य रामनामे | 
क्रिया भक्ति उपासना नित्य – नेमे | 
उदासीनता तत्वता सार आहे | 
सदा सर्वदा मोकळी वृत्ती राहे || ५७ || 
 
नको वासना विषयी वृत्तिरूपे | 
पदार्थी जड़े कामना पूर्वपापे | 
सदा राम नि:काम चिंतीत जावा | 
मना , कल्पनालेश तोही नसावा || ५८ || 
 
मना कल्पना कल्पिता कल्पकोटि | 
नव्हे रे नव्हे सर्वथा रामभेटी| 
मनी कामना, राम नाही , जयाला | 
अती आदरे प्राति नाही तयाला || ५९ || 
 
मना राम कल्पतरु कामधेनू | 
निधी-सार, चिंतामणी काय वानू| 
जयाचेनि योगे घड़े सर्व सत्ता | 
तया साम्यता कायसी कोण आता || ६० || 
 
उभा कल्पवृक्षातळी दु:ख वाहे | 
तया अंतरी सर्वदा तोचि आहे | 
जनी सज्जनी वाद हा वाढवावा | 
पुढे मागुता शोक जीवी धरावा || ६१ || 
 
नीजध्यास तो सर्व तुटोनी गेला | 
बले अंतरी शोक संताप ठेला || 
सुखानंद आनंद भेद बुडाला | 
मनी निश्चयो सर्व खेदे उडाला || ६२ || 
 
घरी कामधेनु पुढे ताक मागे | 
हरी बोध सांडूनि विवाद लागे | 
करी सार चिंतामणी , काचखंडे | 
तया मागता , देत आहे उदंडे || ६३ || 
 
अती मूढ़ त्या दृढ़ बुद्धी असेना | 
अती काम त्या राम चित्ती वसेना | 
अती लोभ त्या क्षोभ होईल जाणा | 
अती विषयी सर्वदा दैन्य -वाणा || ६४ || 
 
नको दैन्यवाणे जिणे भक्तिउणे | 
अती मुर्ख त्या सर्वदा दु:ख दुणे | 
धरी रे मना , आदरे प्रीति रामी | 
नको वासना , हेमधामी विरामी || ६५ || 
 
नव्हे सार संसार हा , घोर आहे | 
मना सज्जना , सत्य शोधुनी पाहे | 
जनी विष खाता पुढे सुख कैचे | 
करी रे मना , ध्यान या राघवाचे || ६६ || 
 
घनश्याम हा राम लावण्यरूपी | 
महा धीर गंभीर पूर्णप्रतापी | 
करी संकटी सेवाकाचा कुढावा | 
प्रभाते मनी राम , चिंतीत जावा || ६७ || 
 
बळे आगळा राम कोदंडधारी | 
महाकाळ विक्राळ तो ही थरारी | 
पुढे मानवा किंकरा कोण केवा | 
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा || ६८ || 
 
सुखानंदकारी निवारी भयाते | 
जनी भक्तिभावे भजावे तयाते | 
विवेक त्यजावा अनाचार हेवा | 
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा || ६९ ||  
 
सदा रामनामे वदा पूर्णकामे | 
कदा बाधीजेना वदा नित्य नेमे | 
मदालस्य हा सर्व सोडून द्यावा | 
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा || ७० ||  
 
जयाचेनि नामे महादोष जाती | 
जयाचेनि नामे गती पावीजेती | 
जयाचेनि नामे घड़े पुण्यठेवा | 
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा || ७१ || 
 
न वेचे कदा ग्रंथिचे अर्थ कांही | 
मुखे नाम उच्चारिता कष्ट नाही | 
महाघोर संसार शत्रु जीणावा | 
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा || ७२ || 
 
देहदंडणेचे महा दु:ख आहे | 
महा दु:ख ते नाम घेता न राहे | 
सदाशिव चिंतीतसे देवदेवा | 
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा || ७३ || 
 
बहुतापरी संकटे साधनाची | 
व्रते दान उद्यापने ती धनाची | 
दिनाचा दयाळू मनी आठवावा | 
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा || ७४ || 
 
समस्तांमधे सार साचार आहे | 
कळेना तरी , सर्व शोधून पाहे | 
जिवा संशयो वाउगा तो तजावा | 
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा || ७५ || 
 
नव्हे कर्म ना धर्मं ना योग कांही | 
नव्हे भोग ना त्याग ना सांग पाही | 
म्हणे दास , विश्वास , नमी धरावा | 
प्रभाते मनी राम चिंतीत जावा || ७६ || 
 
करी काम नि:काम या राघवाचे | 
करी रूप स्वरुप सर्वा जिवाचे | 
करी छेद निर्द्वंद हे गुण गाता | 
हरीकीर्तनी वृत्ती विश्वास होता || ७७ || 
 
अहो ज्या नरा रामविश्वास नाही | 
तया पामरा बाधिजे सर्व कांही | 
महाराज तो स्वामी कैवल्यदाता | 
वृथा वाहणे देह संसार चिंता || ७८ || 
 
मना , पावना भावना राघवाची | 
धरी अंतरी , सोडी चिंता भवाची | 
भवाची जिवा मानवा भूलि ठेली | 
नसे वस्तूची धारणा व्यर्थ गेली || ७९ | 
 
घरा श्रीवरा , त्या हरा अंतराते | 
तरा दुस्तरा त्या परा सागराते || 
सरा विसरा त्या भरादुर्भराते |
कार नाकरा , त्या खरा मत्सराते || ८० ||
 
मना , मत्सरे नाम सांडू नको हो | 
अती आदरे हा नीजध्यास राहो | 
समस्तामधे नाम हे सार आहे | 
दूजी तुळणा तुळितां हो न साहे || ८१ || 
 
बहु नाम या रामनामी तुळेना | 
अभाग्या नरा पामरा हे कळेना | 
विषा औषधा घेतले पार्वतीशे | 
जिवा मानवा किंकरा कोण पुसे || ८२ || 
 
जेणे जाळिला काम तो राम घ्यातो | 
उमेसी अती आदरे गुण गातो | 
चाहू ज्ञान वैराग्य सामर्थ जेयें | 
परी अंतरी राम विश्वास तेथें || ८३ || 
 
विठाने शिरी पाहिला देवराणा | 
तया अंतरी घ्यास रे , त्यासि नेणा || 
निवाला स्वयें तापसी चंद्रमौळी | 
जिवा सोडवी राम हा अंतकाली || ८४ || 
 
भजा राम विश्रामयोगेश्वराचा | 
जपू नेमिला नेम गौरीहराचा | 
स्वये निववी तापसी चंद्रमौळी | 
तुम्हा सोडावी राम अंतकाळी || ८५ || 
 
मुखी राम विश्राम तेथेची आहे | 
सदानंद आनंद सेवुनी राहे | 
तयावीण तो शीण संदेह्कारी | 
निजधाम हें नाम शोकापहारी || ८६ || 
 
मुखी राम त्या काम बांधू शकेना | 
गुणे इष्ट धारिष्ट त्याचे चुकेना | 
हरीभक्त तो शक्त कामास मारी | 
जगी धन्य तो मारुती ब्रम्हाचारी || ८७ || 
 
बहु चांगले नाम या राघवाचे | 
अती साजिरे स्वल्प सोपे फुकाचें | 
करा निर्मळ घेता भवाचें | 
जिवा मानवां हेंचि कैवल्य सांचे || ८८ || 
 
जनी भोजनी , नाम वाचे वदावे | 
अती आदरें गद्य -घोषे म्हणावे | 
हरी चिंतने अन्न सेवीत जावे |
 तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभावे || ८९ || 
 
नये राम वाणी तया थोर हानी | 
जनी व्यर्थ प्राणी , नया नाम काणी | 
हरी – नाम हें वेदशास्त्री, पुराणी | 
बहू आगळे , बोलिली व्यासवाणी || ९० || 
 
नको वीट मानू रघुनायकाचा | 
अती आदरे बोलिजे राम वाचा | 
न वेचे मुखी सांपडे रे फुकाचा | 
करी घोष त्वा जनकीवल्लभांचा || ९१ || 
 
अती आदरें सर्व ही नामघोष | 
गिरिकंदरे जाईजे दुरी दोषे | 
तिष्टतु तोषला नामतोषे | 
विशेषे हरा मानसी रामपीसे || ९२ || 
 
जगी पाहतां देव हा अन्नदाता | 
तया लागली तत्वता सार चिंता | 
तयाचे मुखीं नाम घेता फुकाचें | 
मना सांग पां रे तुझे काय वेचे || ९३ || 
 
तिन्ही लोक जाळू शके कोप येता | 
निवाला हरु तो मुखे नाम घेता | 
जपें आदरे पार्वति विश्वमाता | 
म्हणोनी म्हणा तेंचि हें नाम आता || ९४ || 
 
अजामे पापी वादे पुत्रकामें | 
तया मुक्ति नारायणाचेनि नामे | 
शुकाकारणे कुंटणी राम वाणी | 
मुखे बोलतां ख्याति जाली पुराणीं || ९५ || 
 
महा भक्त प्रल्हाद हा दैत्यकूळी | 
जपे रामनामावळी नित्यकाळी| 
पिता पापरूपी तया देखावेना | 
जनी दैत्य तो नाम मुखे म्हणेना || ९६ || 
 
मुखी नाम नाहीं तया मुक्ति कैची | 
अहंतागुणे यातना ते फुकाची ||
पुढे अंत येईल तो दैन्यवाणा | 
म्हणोनी म्हणा रे म्हणा देवराणा || ९७ || 
 
हरिनाम नेमस्त पाषाण तारी | 
बहू तारिले मानवदेहांधारी || 
तया रामनामी सदा जो विकल्पी | 
वदेना कदा जीव तो पापरूपी || ९८ || 
 
जगी धन्य वाराणसी पुण्यरासी | 
तयेमाजी जातां गति पूर्वजांसी | 
मुखे रामनामावळी नित्यकाळी || 
जिवा हीत सांग सदा चंद्रमौळी || ९९ || 
येथासांग रे कर्म तेंही घड़ेना | 
घड़े कर्म तें पुण्य गांठी पडेना | 
दया पाहतां सर्व भूती असेना | 
फुकाचे मुखी नाम तेंही वसेना || १०० || 
 
जया नावडे नाम त्या यम जाची | 
विकल्पे उठे तर्क त्या नर्क ची ची | 
म्हणोनी अति आदरे नाम घ्यावे || 
मुखे बोलता दोष जाती स्वभावे || १०१ || 
 
अती लिनता सर्वभावे स्वभावे | 
जना सज्जनालागि संतोषवावे ||
देहे कारणी सर्व लावीत जावे | 
सगुणी अती आदरेसी भजावे || १०२ || 
 
हरी कीर्तने प्रीती रामी धारावी | 
देहेबुद्धी नीरूपणी वीसरावी | 
रद्रव्य आणीक कांता परावी | 
यदर्थी मना सांडी जीवी करावी || १०३ || 
 
क्रियेवीण नानापरी बोलिजेते | 
परी चीत दुश्र्चित ते लाजवीते | 
मना कल्पना धीट सेराट धावे | 
तया मानवा देव कैसेनी पावे || १०४ || 
 
विवेके क्रिया आपुली पालटावी | 
आती आदरे शुद्ध क्रिया धरावी | 
जनी बोलण्यासारिखे चाल बापा | 
मना कल्पना सोडि संसारतापा || १०५ || 
 
बरी स्नानसंध्या कारी येक़निष्ठा | 
विवेके मना आवरी स्थानभ्रष्टा || 
दया सर्व भूती जया मानवाला | 
सदा प्रेमाळू भक्तिभावे निवाला || १०६ || 
 
मना कोपआरोपणा ते नसावी | 
मना बुद्धी हे साधुसंगी वसावी | 
मना नष्ट चांडाळ तो संग त्यागी | 
मना होई रे मोक्षभागी विभागी || १०७ || 
 
सदा सर्वादा सज्जनाचेनी योगे | 
क्रिया पालटे भक्तिभावार्थ लागे | 
क्रियेवीण वाचालता ते निवारी | 
तुटे वाद संवाद तो हीतकारी || १०८ || 
 
जनीं वाद वेवाद सोडुनि द्यावा | 
जनी सुखसंवाद सूखे करावा || 
जगीं तोंचि तो शोक संतापहारी | 
तूटे वाद संवाद तो हीतकरी ||१०९ || 
 
तूटे वाद संवाद त्याते म्हणावे | 
विवेके अहंभाव याते जिणावे | 
अहंतागुणे वाद नाना विकारी | 
तूटे वाद संवाद तो हीतकरी || ११० || 
 
हिताकारणे बोलणे सत्य आहे | 
हिताकारणे सर्व शोधून पाहे | 
हिताकारणे बंड पाषांडवारी | 
तूटे वाद संवाद तो हितकारी || ११ || 
 
जनी सांगता एकता जन्म गेला | 
परी वाद वेवाद तसेचि ठेला | 
उठे संशयो वाद हा दंभधारी | 
तूटे वाद संवाद तो हीतकरी || १२ || 
 
जनी हीत पंडीत सांडीत गेले | 
अहंतागुणे ब्रम्हराक्षस जाले | 
तयांहुनि व्युत्पन्न तो कोण आहे | 
मना सर्व जाणीव सांडूनि राहे || १३ || 
 
फुकाचे मुखी बोलतां काय वेधे | 
दिसेंदीस अभ्यंतरी गर्व सांचे | 
क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे | 
विचारे तुझा तूं चि शोधुनी पाहें || १४ || 
 
तूटे वाद संवाद तेथे करावा | 
विवेके अहंभाव हा पालटावा | 
नीं बोलण्यासारखे आचरावे | 
क्रियापालटे भक्तिपंथेची जावे || १५ || 
 
बहू श्रापिता कष्टला अंबऋषी | 
तयाचे स्वये श्रीहरी जन्म सोशी | 
दिल्हा क्षीरसिंधू तया ऊपमानी || 
नुपेक्षी कदा देव भक्तभिमानी || १६ || 
 
धुरु लेकरु बापूढे दैन्यवाणें | 
कृपा भकिता दीधली भेटी जेण | 
चिरंजीव टारांगणी प्रेमखाणी | 
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || १७ || 
 
गजेंदु महा संकटी वाट पाहे | 
तयाकारणे श्रीहरी धांवताहे || 
उडी घातली जाहला जीवदानी | 
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || १८ || 
 
अजामेळ पापी तया अंत आला | 
कृपाळूपणे तो जनी मुक्त केला | 
अनाथासि आधार हा चक्रपाणी | 
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || १९ || 
 
विधिकारणे जाहला मच्छ वेगी | 
धरी कुर्मरुपे धरा पृष्ठीभागी || 
जना रक्षणा कारणे नींच योनी | 
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || १२० || 
 
महा भक्त प्रल्हाद हा कष्टवाला | 
म्हणोनी तयाकारणे सिंह जाला | 
न ये जाल बीषाळ संन्नीध कोणी | 
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || २१ ||
 
कृपा भाकिता जाहला वज्रपाणी | 
तयाकारणे वामन चक्रपाणी || 
द्विजाकारणे भार्गव चापपाणी | 
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || २२ || 
अहल्ये सतिलागिं आरण्यपंथे | 
कुढाब़ा पुढे देव बंदी तयातें | 
बले सोडिला घाव झाली निशाणी | 
नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी || २३ || 
 
तये द्रौपदीकारणे लागवेगे | 
सत्वरे धांवला सर्व सांडूनि मागे | 
कलीलागि झाला असे बौद्ध मौनी | 
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || २४ || 
 
अनाथा दिनाकारणें जन्मताहे | 
कलंकी पुढे देव होणार आहे| 
तथा वर्णिता शिणली वेदवाणी | 
नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी || २५ || 
 
जनाकारणें देव लीलावतारी | 
बहुतांपरी आदरे वेषधारी | 
तया नेणती ते जन पापरूपी | 
दुरात्मे महा नष्ट चांडाल पापी || २६ || 
 
जगी धन्य तो रामसूखे निवाला | 
कथा ऐकता सर्व तल्लीन झाला | 
देहेभावना रामबोधे उडाली | 
मनोवासना रामरूपी बुडाला || २७ || 
 
मना वासना वासुदेवी वसो दे | 
मना कामना कामसंगी नसों दे | 
माला कल्पना वाऊगी ते न कीजे | 
मना सज्जना सज्जनी वस्ति कीजे || २८ || 
 
गतिकारणे संगती सज्जनाची | 
मति पालटे सुमती दुर्जनाची | 
रतिनायिकेचा पति नष्ट आहे | 
म्हणोनी मनातीत होऊनि राहे || २९ || 
 
मना अल्प संकल्प तो ही नसावा | 
मना सत्य संकल्प चित्ती वसावा | 
जनी जल्पविकल्पतोही त्यजावा | 
रमाकांत येकांतकाळी भजावा || १३० || 
 
भजाया जनी पाहता राम येकु | 
करी बाण ये कु मुखी शब्द येकु | 
क्रिया पाहता ऊद्धरे सर्व लोकु | 
धरा जानकीनायाकांचा विवेकु || ३१ || 
 
विचारुनी बोले निवंचुनी चाले | 
तयाचेनी संतप्त ते ही निवाले | 
बरें शोधिल्यावीण बोलो नको हो | 
जनी चालणे शुद्ध नेमस्त राहो || ३२ || 
 
हरीभक्त विरक्त विज्ञानरासी | 
जेणे मानसी स्थापिले निश्चयासी || 
तया दर्शने स्पर्शने पुण्य जोड़े | 
तया भाषणे नष्ट संदेह मोड़े || ३३ || 
 
नसे गर्व अंगी सदा वीतरागी | 
क्षमा शांति भोगी दया दक्ष योगी | 
नसे लोभ ना क्षोभ ना दैन्यवाणा | 
इही लक्षणी जाणिजे योगीराणा || ३४ || 
 
धरी रे मना संगती सज्जनाची | 
जेणे वृत्ती हे पालटे दुर्जनांची | 
बले भाव सद्बुद्धि सन्मार्ग लागे | 
महाक्रूर तो काळ विक्राल भंगे || ३५ || 
 
भये व्यापिले सर्व ब्रम्हांड आहे | 
भयातीत ते संत आनंत पाहे | 
जया पाहता द्वैत कांही दिसेना | 
भयो मानसी सर्वथा ही असेना || ३६ || 
 
जिंवा श्रेष्ठ ते स्पष्ट सांगोनी गेले | 
परी जीव अज्ञान तैसेचि ठेले | 
देहेबुद्धिचे कर्म खोटे टळेना || 
जुने ठेवणे मीपणे आकळेना || ३७ || 
 
भ्रमे नाढळे वित्त ते गुप्त जाले | 
जिवा जन्मदारिद्र्य टाकुनि आले | 
देहेबुद्धिचा निश्चयो ज्या टळेना | 
जुने ठेवणे मीपणे आकळेना || ३८ || 
 
पुढे पाहता सर्वही कोंदलेसे | 
आभाग्यास हे दृश्य पाषाण भासे | 
अभावे कदा पुण्य गांठी पडेना | 
जुने ठेवणे मीपणे आकळेना || ३९ || 
 
जयाचे तया चुकले प्राप्त नाही | 
गुणे गोविले जाहले दु:ख देही | 
गुणा वेगळी वृत्ती तेही वळेना | 
जुने ठेवणे मीपणे आकळेना || १४० || 
 
म्हणे दास सायास त्याचे करावे | 
जनी जाणता पाय त्याचे धरावे | 
गुरुअंजनेवीण तें आकळेना | 
जुने ठेवणे मीपणे तें कळेना || ४१ || 
 
कळेना कळेना कळेना ढळेना | 
ढळे नाढळे संशयोही ढळेना | 
गळेना गळेना अहंता गळेना | 
बळे आकळेना मिळेना मिळेना || ४२ || 
 
अविद्यागुणे मानवा ऊमजेना | 
भ्रमे चुकले हीत तें आकळेना | 
परीक्षेविणे बांधिले दृढ़ नाणे | 
परी सत्य मिथ्या असें कोण जाणे || ४३ || 
 
जगी पाहता साच ते काय आहे | 
अती आदरे सत्य शोधुनी पाहे | 
पुढे पाहता पाहता देव जोड़े | 
भ्रम भ्रान्ति अज्ञान हें सर्व मोड़े || ४४ || 
 
सदा विषयो चिंतिता जीव जाला | 
अहंभाव अज्ञान जन्मासि आला | 
विवेके सदा सस्वरुपी भरावें | 
जिवा ऊमगी जन्म नाहीं स्वभावे || ४५ || 
 
दिसे लोचनी तें नसे कल्पकोडी | 
अकस्मात् आकारले काळ मोड़ी | 
पुढे सर्व जाईल कांही न राहे | 
मना संत आनंत शोधुनी पाहें || ४६ || 
 
फुटेना तुटेना चळेना ढळेना | 
सदा संचले मीपणे तें कळेना | 
तया एकरुपासी दुजें न राहे | 
मना संत आनंत शोधुनी पाहें || ४७ || 
 
निराकार आधार ब्रम्हादिकांचा | 
जया सांगता सीणली वेदवाचा || 
विवेकें तदाकार होऊनी राहें | 
मना संत आनंत शोधुनी पाहें || ४८ || 
 
जगीं पाहतां चर्मचक्षी न लक्षे | 
जगी पाहतां ज्ञानचक्षी न रक्षे || 
जगी पाहतां पाहणे जात आहे | 
मना संत आनंत शोधुनि पाहे || ४९ || 
 
नसे पीत न श्वेत ना शाम कांही | 
नसे वक्त अव्यक्त ना नीळ नाहीं || 
म्हणे दास विश्वासता मुक्ति लाहे | 
मना संत आनंत शोधुनि पाहे || १५० || 
 
खरें शोधिता शोधिता शोधिताहें | 
मना बोधितां बोधिता बोधिताहें || 
परी सर्वही सज्जनाचेनि योगे | 
बार निश्चयो पाविजे सानुरागे || ५१ || 
 
बहुतां परी कूसरी तत्वझाडा | 
परी पाहिजे अंतरी तो निवाडा || 
मना सार सचार तें वेगळे रे | 
समस्तांमध्ये एक ते आगळे रे || ५२ || 
 
नव्हे पिंडज्ञानें नव्हें तत्वज्ञानें | 
समाधान कांही नव्हें तानमाने | 
नव्हे योगयोगे नव्हे भोगत्यागे | 
समाधान तें सज्जनाचेनि योगे || ५३ || 
 
महावाक्य तत्वादिके पंचिकर्णे | 
खुणे पाविजे संतसंगे विवर्णे | 
द्वितियेसी संकेत जो दाविजेतो || 
तया सांडूनि चंद्रमा भाविजेतो || ५४ || 
दिसेना जनी तेंचि शोधुनि पाहे | 
बरें पाहतां गूज तेथेंचि आहे | 
करी घेऊ जातां कदा आढळेना | 
जनी सर्व कोंदाटल़े तें कळेना || ५५ || 
 
म्हणे जाणता तो जनीं मूर्ख पाहे | 
अंतर्कासी तर्की असा कोण आहे || 
जनी मीपणे पाहतां पाहवेना | 
तया दक्षिता वेगळे राहवेना || ५६ || 
 
बहू शास्त्र धुंडाळिता वाड आहे | 
जया निश्चयो येक़ तोही न साहे || 
मती भांडती शात्रबोधे विरोधे | 
गति खूंटती ज्ञानबोधें प्रबोधे || ५७ || 
श्रुति न्याय मीमांसके तर्कशास्त्रे | 
स्मृति वेद वेदांतवाक्ये विचित्रे | 
स्वये शेष मौनावला स्थिर पाहे | 
मना सर्व जाणीव् सांडून राहे || ५८ || 
जेणे मक्षिका भक्षिली जाणिवेची | 
तया भोजनाची रूचि प्राप्त कैची | 
अहंभाव ज्या मानसीचा विरेना | 
तया ज्ञान हे अन्न पोटीं जिरेना || ५९ || 
 
नको रे मना , वाद ह खेदकारी | 
नको रे मना खेद नाना विकारी || 
नको रे मान सिकंऊ पुधिलांसी | 
अहंभाव जो राहिला तूजपासी || ६० || 
 
अहंतागुणे सर्वही दु:ख होते | 
मुखे बोलिले ज्ञान तें व्यर्थ जाते || 
सुखी राहता सर्वही सुख आहे || 
अहंता तुझी तूचि शोधूनी पाहें || १ ||
 
अहंतागुणे नीति सांडी विवेकी | 
अनीतिबळे श्लाघ्यता सर्व लोकी || 
परी अंतरी सर्वही साक्ष येते | 
प्रमाणांतरे बुद्धि सांडूनि गेला || ६२ || 
 
देहेबु:द्धिचा निश्चयो दृढ जाला | 
देहातीत तें हीत सांडीत गेला | 
देहेबुद्धि ते आत्मबुद्धि करावी | 
सदा संगती सज्जनाची धरावी || ६३ || 
 
मनें कल्पिता विषयो सोडवावा | 
मनें देव निर्गुण तो वोLखावा | 
मनें कल्पिता कल्पना ते सरावी | 
सदा संगती सज्जनाची धरावी || ६४ || 
 
देहादीक प्रपंच ह चिंतियेला | 
परी अंतरी लोभ निश्चित ठेला || 
हरीचिंतने मुक्तिकांता वरावी | 
सदा संगती सज्जनाची धरावी || ६५ || 
 
अहंकार विस्तारला य देहाचा | 
स्त्रियापुत्रमित्रादिकें मोह त्यांचा || 
बले भ्रान्ति हे जन्मचिंता हरावी | 
सदा संगती सज्जनाची धरावी || ६६ || 
 
बार निश्चयो शाश्वताचा करावा | 
म्हणे दास संदेह तो वीसरावा || 
घडिनें घडी सार्थकाची करावी | 
सदा संगती सज्जनाची धरावी || ६७ || 
 
करी वृत्ती जो संत तो संत जाणा | 
दुराशागुणे जो नव्हे दैन्यवाणा || 
उपाधी देहेबुद्धीते वाढवीते | 
परी सज्जना केवी बांधू शके ते || ६८ || 
 
नसे अंत आनंत संता पुसावा | 
अहंकार विस्तार हा नीरसावा | 
गुणेंवीण निर्गुण तो आठवावा | 
देहेबुद्धिचा आठवू नाठवावा || ६९ | 
 
देहेबुद्धि हे ज्ञानबोधे त्यजावी | 
विवेकें तये वस्तूची भेटी घ्यावी || 
तदाकार हे वृत्ती नाही स्वभावे | 
म्हणोनि सदा तेंचि शोधित जावें || १७० || 
 
असे सार साचार तें चोरलेंसे | 
येहीं लोचनीं पाहतां दृश्य भासे | 
निराभास निर्गुण तें आकळेना | 
अहंतागुणे कल्पितांही कळेना || ७१ || 
 
स्फुरे विषयी कल्पना ते अविद्या | 
स्फुरे ब्रम्ह रे जाण माया सुविद्या || 
मुळी कल्पना दो रुपें तेचि जाली | 
विवेके तरी सस्वरुपी मिळाली || ७२ || 
 
स्वरूपां उदेला अहंकार राहो || 
तेणें आच्छादिले व्योम पाहो || 
दिशा पाहतां ते निशा वाढताहे | 
विवेके विचारे विवंचूनि पाहे || ७३ | 
 
जया चक्षुनें लक्षिता लक्षवेना | 
भवा भक्षिता रक्षिता रक्षवेना | 
क्षयातीत तो आक्षयी मोक्ष देतों | 
दयादक्ष तो साक्षीने पक्ष घेतो || ७४ || 
 
विधि निर्मिता लिहितो सर्व भाळा | 
परी लिहिता कोण त्याचे कपोळी |
हरू जाळितो लोक संहारकाळी | 
परी शेवटी शंकरा कोण जाळी || ७५ || 
 
जगीं देव जगीं द्वादशादित्य हे रुद्र आक्रा | 
असंख्यात संख्या करी कोण शाक्रा | 
जगीं देव धुंडाळीता आधाळेना || 
जनी मुख्य तो कोण कैसा कळेना || ७६ || 
 
तुटेना फुटेना कदा देवराणा | 
चळेना ढळेना कदा दैन्यवाणा || 
कळेना वळेना कदा लोचनासी | 
सेना दिसेना जगी मीपणासी || ७७ || 
जया मानला देव तो पुजिताहे | 
परी देव शोधुनि कोणी न पाहे || 
जगी पाहतां देव कोट्यानुकोटी | 
जया मानलीं भक्ति जे तेचि मोठी || ७८ || 
 
तिन्ही लोक जेथुनी निर्माण जाले | 
तया देवरायासी कोणी न बोले || 
जगीं थोरला देव तो चोरलासे | 
गुरुवीण तो सर्वथाही न दीसे || ७९ || 
 
गुरु पाहतां पाहतां लक्ष कोटीं | 
बहुसाल मंत्रावळी शक्ति मोठी || 
मनीं कामना चेटके घातमाता | 
जनीं व्यर्थ रे तो नव्हे मुक्तिदाता || १८० || 
 
नव्हे चेटकी चालक द्रव्यभोंदू | 
नव्हे निंदकु मत्सरू भक्तिमंदु || 
नव्हे उन्मतु वेसनी संगसाधू | 
जनी ज्ञानिया तोचि साधू अगाधु || ८१ || 
 
नव्हे वाऊगी चाहुटी काम पोटी | 
क्रियेवीण वाचालता तोचि मोठी || 
मुखे बोलिल्यासारिखे चालताहे |
मना सदगूरू तोचि शोधुनि पाहे || ८२ || 
 
जनी भक्त ज्ञानी विवेकी विरागी | 
कृपाळू मनस्वी क्षमावंत योगी || 
प्रभु दक्ष व्युत्पन्न चातुर्य जाणे | 
तयानेच योगे समाधान बाणे || ८३ || 
 
नव्हे तेंचि जाले नसे तेंचि आले | 
कलो लागले सज्जनाचेनि बोलें || 
अनिर्वाच्य तें वाच्य वाचे वदावें | 
मना संत आनंत शोधित जावें || ८४ || 
 
लपावें अती आदरें रामरूपी | 
भयातीत निश्चीत ये स्वस्वरूपी || 
कदा तो जनीं पाहतां ही दिसेना | 
सदा ऐक्य तो भिन्नभावे वसेना || ८५ || 
 
सदा सर्वदा गम सन्नीध आहे | 
मना सज्जना सत्य शोधून पाहें || 
अखंडित भेटीं रघुराजयोगू | 
मना सांडि रे मीपणाचा वियोगू || ८६ || 
 
भूते पिंड ब्रम्हांड हें ऐक्य आहे | 
परी सर्वही सुस्वरुपी न साहे || 
मना भासलें सर्व काहीं पहावे 
परी संग सोडुनी मुखी रहावें || ८७ || 
 
देहेमान हें ज्ञानशास्त्रे खुडावें | 
विदेहिपणे भक्तिमार्गेची जावें || 
विरक्तिबळे नींद्दय सर्वे त्यजावे | 
परी संग सोडुनि सुखें रहावें || ८८ || 
 
मही निर्मिली देव तो वोलखावा | 
जया पाहतां मोक्ष तत्काळ जीवा || 
तया निर्गुणालागि गुणी पहावें | 
परी संग सोडुनि सुखें रहावें || ८९ || 
 
नव्हे कार्यकर्ता नव्हे सुष्टिभर्ता | 
परेहून पर्ता न लिपे विवर्ता || 
तया निर्विकल्पासी कल्पीत जावें | 
परी संग सोडुनि सुखें रहावें || १९० || 
 
देहेबुद्धीचा निश्चयो ज्या ढळेना | 
तया ज्ञान कल्पांतकाळी कळेना || 
परब्रम्ह तें मीपणे आकळेना | 
मनी शून्य अज्ञान हेन मावळेना || ९१ || 
 
मना ना कळे ना ढळे रूप ज्याचें | 
दूजेवीण तें ध्यान सर्वोत्तमाचे | 
तया खूण ते हीण दृष्टांत पाहे | 
तेथे संग नि:संग दोनी न साहे || ९२ || 
 
नव्हे जाणता नेणता देवराणा |
 न ये वर्णिता वेदशास्त्रा पूराणा | 
नव्हे दृश्य अदृश्य साक्षी तयाचा | 
श्रुती नेणती नेणती अंत:त्याचा || ९३ || 
 
वसे हृदयी देव तो कोण कैसा | 
पुसे आदरे साधकू प्रश्न ऐसा | 
देहे टाकिता देव कोठे रहातो | 
परी मागुता ठाव कोठे पहातो || ९४ || 
 
वसे हृदयीं देव तो जाण ऐसा | 
नभाचेपरी व्यपाकू जाण तैसा | 
सदा संचला येत ना जात कांही | 
तयावीण कोठे रिता ठाव नाहीं ||| ९५ || 
 
नभी वावरे जो अणुरेणू कांही | 
रिता ठाव या राघवेवीण नाही | 
तया पाहता पाहता तेंचि जाले | 
तेथें लक्ष आलक्ष सर्वे बुडाले || ९६ || 
 
नभासारिखे रूप या राघवाचें | 
मानी चिंतिता मूळ तुटे भवाचें || 
तया पाहतां देह बुद्धी उरेना | 
सदा सर्वदा आर्त पोटी उरेना || ९७ || 
 
नभें व्यापिले सर्व स्रुष्टिस आहे | 
रचूनायका ऊपमा ते न साहे || 
दूजेवीण जो तोचि तो हा स्वभावें | 
तया व्यपाकू व्यर्थ कैसे म्हणावे || ९८ || 
 
अती जीर्ण विस्तीर्ण तें रूप आहे | 
तेथें तर्कसंपर्क तोहीं न साहे | 
अती गूढ़ तें दृश्य तत्काळ सोपें | 
दूजेवीण जे खूण स्वामीप्रतापें || ९९ || 
 
कळे आकळे रूप ते ज्ञान होतां | 
तेथें आटली सर्वसाक्षी अवस्था || 
मना उन्मनी शब्द कुंठीत राहे || 
तो गे तोचि तो राम सर्वत्र पाहे || २०० || 
 
कदा ओळखीमाजी दुजें दिसेना || 
मनी मानसी द्वैत कांही वसेना | 
बहुतां दिसां आपुली भेटि जाली | 
विदेहीपणें सर्व काया निवाली ||  २०१ || 
 
मना गूज रे तूज हें प्राप्त जालें | 
परी अंपरीं पाहिजे यत्न केले | 
सदा श्रवणे पालिजे निश्चयासी | 
धरी सज्जनसंगती धन्य होसी ||  २०२ || 
 
मना सर्वही संग सोडुनि द्यावा | 
अती आदरें सज्जनाचा धरावा | 
जयाचेनि संगे महां दुख भंगे | 
जनी साधनेंविण सन्मार्ग लागे ||  २०३ || 
 
मना संग हा सर्व संगास तोड़ी | 
मना संग ह मोक्ष तत्काळ जोडी | 
मना संग हा साधका शीघ्र सोडी | 
मना संग हा द्वेत नि:शेष मोड़ी ||  २०४ || 
 
मनाची शतें ऐकता दोष जाती | 
मतिमंद ते साधना योग्य होती || 
चढ़े ज्ञान वैराग्य सामर्थे आंगी | 
म्हणे दास विश्वासता मुक्ति भोगी || २०५ ||
 
Full Manache Shlok lyrics are presented here in pdf of manache shlok
Baḽe bhaktareepushiree kaabin vaaje . Pooree vaahilee sarv jeṇae vimaanee . Nupekṣee kadaa raam daasaabhimaanee .. 29 .. Samarthaachiyaa sevakaa vakr paahe . Asaa sarv bhoomnḍaaḽee koṇa aahe .. Jayaachee lilaa varṇaitee lok teenhee . Nupekṣee kadaa raam daasaabhimaanee .. 30 .. Mahaasnkaṭee soḍailaa dev jeṇae . Prataape bale aagalaa sarv-guṇae . Jayaate smare shailyajaa shoolapaaṇaee . Nupekṣee kadaa raam daasaabhimaanee .. 31 .. Ahilyaa shila raaghaven mukt kelee . Padee laagataa divy hoooni gelee . Jayaa varṇaitaa sheeṇaalee vedavaaṇaee . Nupekṣee kadaa raam daasabhimaanee .. 32 .. Vase meru maandaar he sruṣṭileelaa . Shashee soory , taaraangaṇae meghamaalaa .. Chirnjeev kele janee daas donhee . Nupekṣee kadaa raam daasaa bhimaanee .. 33 .. Oopekṣaa kadhee raamarupee asenaa . Jivaa maanavaa nishchayo to vasenaa . Shiree bhaar vaahen, bole puraaṇaee . Nupekṣee kadaa raam daasaabhimaanee .. 34 .. Ase ho jayaa antaree bhaav jaisaa . Vase ho tayaa antaree dev taisaa . Ananyaas rakṣitase chaapapaaṇaee . Nupekṣee kadaa raam daasaabhimaanee .. 35 .. Sadaa sarvadaa dev sannidh aahe . Kripaaḽoopaṇae alp dhaariṣṭ paahe . Sukhaannd aannd-kaivaly-daanee . Nupekṣee kadaa raam daasaabhimaanee .. 36 .. Sadaa chakravaakaasee maartnḍa jaisaa . Uḍaee ghaalito snkaṭee svaamee taisaa . Haree-bhakteechaa dhaav gaaje nishaaṇaee . Nupekṣee kadaa raam daasaabhimaanee .. 37 .. Manaa praarthanaa tujalaa yeqa aahe . Raghuraaj , thakit hoooni paahe .. Avagyaa kadaa hee yadarthee n keeje . Manaa sajjanaa , raaghavee vasti keeje .. 38 .. Jayaa varṇaitee ved , shaastre , puraaṇae . Jayaacheni yoge samaadhaan bxaaṇae . Tayaalaagi he sarv chaanchaly deeje . Manaa sajjanaa , raaghavee vasti keeje .. 39 .. Manaa , paavije sarv hee sukh jethe . Atee aadare ṭhevile lakṣ tethe . Viveken kudee kalpanaa paalaṭeeje . Manaa sajjanaa , raaghavee vasti keeje .. 40 .. Bahu hinḍaataa sukh hoṇaar naahee . Shiṇaave paree naatuḍae heet kaanhee . Vichaare bare antaraa bodhaveeje . Majaa sajjanaa , raaghavee vasti keeje .. 41 .. Bahutaaparee henchee aataa dharaave . Raghunaayakaa aapulense karaave . Deenaanaath he todaree breed gaaje . Manaa sajjanaa , raaghavee vasti keeje .. 42 .. Manaa sajjanaa, yeqa jeevee dharaave . Janee aapale heet tunvaa karaave . Raghunaayakaaviṇa bolo nako ho . Sadaa maanasee to neejadhyaas raaho .. 43 .. Manaa re, janee maunamudraa dharaavee . Kathaa aadare, raaghavaachee karaavee . Nase raam te dhaam soḍaunee dyaave . Sukhaalaagee aaraṇay seveet jaave .. 44 .. Jayaacheni snge samaadhaan bhnge . Ahntaa akasmaat yeooni laage . Taye sngateechee janee koṇa goḍaee . Naye sngateene manee raam soḍaee .. 45 .. Manaa , je ghaḍaee raaghavenviṇa gelee . Janee aapalee te tunvaa haanee kelee . Raghunaayaakaaveeṇa to sheeṇa aahe . Janee dakṣ to lakṣ laavunee paahe .. 46.. Manee lochanee shreeharee tochi paahe . Janee jaaṇaataa bhakt hoooni raahe . Guṇaee preeti raakhe , kramoo saadhanaachaa . Janee dhany to daas sarvottamaachaa .. 47 .. Sadaa devaakaajee jhije deh jyaachaa . Sadaa raamanaame vade nity vaachaa . Svadharmechi chaale sadaa, uttamaachaa . Jagee dhany to daas sarvottamaachaa .. 48 .. Sadaa bolaṇayaasaarikhe chaalataahe . Anekee sadaa ek devaasee paahe . Sagooṇaee bhaje , lesh naahee bhramaachaa . Jagee dhany to daas sarvottamaachaa .. 49 .. Nase antaree, kaam naanaa vikaaree . Udaaseen jo , taapasee, bramhachaaree . Nivaalaa manee , lesh naahee tamaachaa . Jagee dhany to daas sarvottamaachaa .. 50 .. Made matsare saanḍailaa . Svaarthabuddhee . Prapncheek naahee jayaate upaadhee . Sadaa bolaṇae namr vaachaa suvaachaa . Jagee dhany to daas sarvottamaachaa .. 51 .. Kramee veḽ jo tattvachintaanuvaade . N linpe kadaa dnbh vaaḍhe vivaade . Karee sukh snvaad jo oogamaachaa . Jagee dhany to daas sarvottamaachaa .. 52 .. Sadaa aarjavee , priy jo sarv – lokee . Sadaa sarvadaa satyavaadee vivekee . N bole kadaa mithyavaachaa trivaachaa . Jagee dhany to daas sarvottamaachaa .. 53 .. Sadaa sevee aaraṇay taaruṇayakaalee . Milenaa kadaa kalpanechen meḽee . Chalenaa manee nishchayo driḍh jyaachaa . Jagee dhany to daas sarvottamaachaa .. 54 .. Nase antaree naṣṭ aashaa duraashaa . Vase antaree premapaashaa pipaashaa . Rriṇaee dev haa , bhaktibhaave jnyaachaa . Jagee dhany to daas sarvottamaachaa .. 55 .. Dinaachaa dayaaloo manaachaa maavaaḽoo . Snehaaḽoo kripaaḽoo jagee daasapaaḽoo . Tayaa antaree krodh sntaap kaisaa . Jagee dhany to daas sarvottamaachaa .. 56 .. Jagee hoije dhany raamanaame . Kriyaa bhakti upaasanaa nity – neme . Udaaseenataa tatvataa saar aahe . Sadaa sarvadaa mokaḽee vrittee raahe .. 57 .. Nako vaasanaa viṣayee vrittiroope . Padaarthee jade kaamanaa poorvapaape . Sadaa raam niahkaam chinteet jaavaa . Manaa , kalpanaalesh tohee nasaavaa .. 58 .. Manaa kalpanaa kalpitaa kalpakoṭi . Navhe re navhe sarvathaa raamabheṭee. Manee kaamanaa, raam naahee , jayaalaa . Atee aadare praati naahee tayaalaa .. 59 .. Manaa raam kalpataru kaamadhenoo . Nidhee-saar, chintaamaṇaee kaay vaanoo. Jayaacheni yoge ghade sarv sattaa . Tayaa saamyataa kaayasee koṇa aataa .. 60 .. Ubhaa kalpavrikṣaataḽee duahkh vaahe . Tayaa antaree sarvadaa tochi aahe . Janee sajjanee vaad haa vaaḍhavaavaa . Puḍhe maagutaa shok jeevee dharaavaa .. 61 .. Neejadhyaas to sarv tuṭonee gelaa . Bale antaree shok sntaap ṭhelaa .. Sukhaannd aannd bhed buḍaalaa . Manee nishchayo sarv khede uḍaalaa .. 62 .. Gharee kaamadhenu puḍhe taak maage . Haree bodh saanḍaooni vivaad laage . Karee saar chintaamaṇaee , kaachakhnḍae . Tayaa maagataa , det aahe udnḍae .. 63 .. Atee mooḍh tyaa driḍh buddhee asenaa . Atee kaam tyaa raam chittee vasenaa . Atee lobh tyaa kṣobh hoiil jaaṇaa . Atee viṣayee sarvadaa dainy -vaaṇaa .. 64 .. Nako dainyavaaṇae jiṇae bhaktiuṇae . Atee murkh tyaa sarvadaa duahkh duṇae . Dharee re manaa , aadare preeti raamee . Nako vaasanaa , hemadhaamee viraamee .. 65 .. Navhe saar snsaar haa , ghor aahe . Manaa sajjanaa , saty shodhunee paahe . Janee viṣ khaataa puḍhe sukh kaiche . Karee re manaa , dhyaan yaa raaghavaache .. 66 .. Ghanashyaam haa raam laavaṇayaroopee . Mahaa dheer gnbheer poorṇaaprataapee . Karee snkaṭee sevaakaachaa kuḍhaavaa . Prabhaate manee raam , chinteet jaavaa .. 67 .. Baḽe aagaḽaa raam kodnḍaadhaaree . Mahaakaaḽ vikraaḽ to hee tharaaree . Puḍhe maanavaa kinkaraa koṇa kevaa . Prabhaate manee raam chinteet jaavaa .. 68 .. Sukhaanndakaaree nivaaree bhayaate . Janee bhaktibhaave bhajaave tayaate . Vivek tyajaavaa anaachaar hevaa . Prabhaate manee raam chinteet jaavaa .. 69 .. Sadaa raamanaame vadaa poorṇaakaame . Kadaa baadheejenaa vadaa nity neme . Madaalasy haa sarv soḍaoon dyaavaa . Prabhaate manee raam chinteet jaavaa .. 70 .. Jayaacheni naame mahaadoṣ jaatee . Jayaacheni naame gatee paaveejetee . Jayaacheni naame ghade puṇayaṭhevaa . Prabhaate manee raam chinteet jaavaa .. 71 .. N veche kadaa grnthiche arth kaanhee . Mukhe naam uchchaaritaa kaṣṭ naahee . Mahaaghor snsaar shatru jeeṇaavaa . Prabhaate manee raam chinteet jaavaa .. 72 .. Dehadnḍaaṇaeche mahaa duahkh aahe . Mahaa duahkh te naam ghetaa n raahe . Sadaashiv chinteetase devadevaa . Prabhaate manee raam chinteet jaavaa .. 73 .. Bahutaaparee snkaṭe saadhanaachee . Vrate daan udyaapane tee dhanaachee . Dinaachaa dayaaḽoo manee aaṭhavaavaa . Prabhaate manee raam chinteet jaavaa .. 74 .. Samastaanmadhe saar saachaar aahe . Kaḽenaa taree , sarv shodhoon paahe . Jivaa snshayo vaa_ugaa to tajaavaa . Prabhaate manee raam chinteet jaavaa .. 75 .. Navhe karm naa dharmn naa yog kaanhee . Navhe bhog naa tyaag naa saang paahee . Mhaṇae daas , vishvaas , namee dharaavaa . Prabhaate manee raam chinteet jaavaa .. 76 .. Karee kaam niahkaam yaa raaghavaache . Karee roop svarup sarvaa jivaache . Karee chhed nirdvnd he guṇa gaataa . Hareekeertanee vrittee vishvaas hotaa .. 77 .. Aho jyaa naraa raamavishvaas naahee . Tayaa paamaraa baadhije sarv kaanhee . Mahaaraaj to svaamee kaivalyadaataa . Vrithaa vaahaṇae deh snsaar chintaa .. 78 .. Manaa , paavanaa bhaavanaa raaghavaachee . Dharee antaree , soḍaee chintaa bhavaachee . Bhavaachee jivaa maanavaa bhooli ṭhelee . Nase vastoochee dhaaraṇaa vyarth gelee .. 79 . Gharaa shreevaraa , tyaa haraa antaraate . Taraa dustaraa tyaa paraa saagaraate .. Saraa visaraa tyaa bharaadurbharaate . Kaar naakaraa , tyaa kharaa matsaraate .. 80 .. Manaa , matsare naam saanḍaoo nako ho . Atee aadare haa neejadhyaas raaho . Samastaamadhe naam he saar aahe . Doojee tuḽaṇaa tuḽitaan ho n saahe .. 81 .. Bahu naam yaa raamanaamee tuḽenaa . Abhaagyaa naraa paamaraa he kaḽenaa . Viṣaa auṣadhaa ghetale paarvateeshe . Jivaa maanavaa kinkaraa koṇa puse .. 82 .. Jeṇae jaaḽilaa kaam to raam ghyaato . Umesee atee aadare guṇa gaato . Chaahoo gyaan vairaagy saamarth jeyen . Paree antaree raam vishvaas tethen .. 83 .. Viṭhaane shiree paahilaa devaraaṇaa . Tayaa antaree ghyaas re , tyaasi neṇaa .. Nivaalaa svayen taapasee chndramauḽee . Jivaa soḍaavee raam haa antakaalee .. 84 .. Bhajaa raam vishraamayogeshvaraachaa . Japoo nemilaa nem gaureeharaachaa . Svaye nivavee taapasee chndramauḽee . Tumhaa soḍaavee raam antakaaḽee .. 85 .. Mukhee raam vishraam tethechee aahe . Sadaannd aannd sevunee raahe . Tayaaveeṇa to sheeṇa sndehkaaree . Nijadhaam hen naam shokaapahaaree .. 86 .. Mukhee raam tyaa kaam baandhoo shakenaa . Guṇae iṣṭ dhaariṣṭ tyaache chukenaa . Hareebhakt to shakt kaamaas maaree . Jagee dhany to maarutee bramhaachaaree .. 87 .. Bahu chaangale naam yaa raaghavaache . Atee saajire svalp sope fukaachen . Karaa nirmaḽ ghetaa bhavaachen . Jivaa maanavaan henchi kaivaly saanche .. 88 .. Janee bhojanee , naam vaache vadaave . Atee aadaren gady -ghoṣe mhaṇaave . Haree chintane ann seveet jaave . Taree shreeharee paavije to svabhaave .. 89 .. Naye raam vaaṇaee tayaa thor haanee . Janee vyarth praaṇaee , nayaa naam kaaṇaee . Haree – naam hen vedashaastree, puraaṇaee . Bahoo aagaḽe , bolilee vyaasavaaṇaee .. 90 .. Nako veeṭ maanoo raghunaayakaachaa . Atee aadare bolije raam vaachaa . N veche mukhee saanpaḍae re fukaachaa . Karee ghoṣ tvaa janakeevallabhaanchaa .. 91 .. Atee aadaren sarv hee naamaghoṣ . Girikndare jaa_iije duree doṣe . Tiṣṭatu toṣalaa naamatoṣe . Visheṣe haraa maanasee raamapeese .. 92 .. Jagee paahataan dev haa annadaataa . Tayaa laagalee tatvataa saar chintaa . Tayaache mukheen naam ghetaa fukaachen . Manaa saang paan re tujhe kaay veche .. 93 .. Tinhee lok jaaḽoo shake kop yetaa . Nivaalaa haru to mukhe naam ghetaa . Japen aadare paarvati vishvamaataa . Mhaṇaonee mhaṇaa tenchi hen naam aataa .. 94 .. Ajaame paapee vaade putrakaamen . Tayaa mukti naaraayaṇaacheni naame . Shukaakaaraṇae kunṭaṇaee raam vaaṇaee . Mukhe bolataan khyaati jaalee puraaṇaeen .. 95 .. Mahaa bhakt pralhaad haa daityakooḽee . Jape raamanaamaavaḽee nityakaaḽee. Pitaa paaparoopee tayaa dekhaavenaa . Janee daity to naam mukhe mhaṇaenaa .. 96 .. Mukhee naam naaheen tayaa mukti kaichee . Ahntaaguṇae yaatanaa te fukaachee .. Puḍhe ant yeiil to dainyavaaṇaa . Mhaṇaonee mhaṇaa re mhaṇaa devaraaṇaa .. 97 .. Harinaam nemast paaṣaaṇa taaree . Bahoo taarile maanavadehaandhaaree .. Tayaa raamanaamee sadaa jo vikalpee . Vadenaa kadaa jeev to paaparoopee .. 98 .. Jagee dhany vaaraaṇaasee puṇayaraasee . Tayemaajee jaataan gati poorvajaansee . Mukhe raamanaamaavaḽee nityakaaḽee .. Jivaa heet saang sadaa chndramauḽee .. 99 .. Yethaasaang re karm tenhee ghadenaa . Ghade karm ten puṇay gaanṭhee paḍaenaa . Dayaa paahataan sarv bhootee asenaa . Fukaache mukhee naam tenhee vasenaa .. 100 .. Jayaa naavaḍae naam tyaa yam jaachee . Vikalpe uṭhe tark tyaa nark chee chee . Mhaṇaonee ati aadare naam ghyaave .. Mukhe bolataa doṣ jaatee svabhaave .. 101 .. Atee linataa sarvabhaave svabhaave . Janaa sajjanaalaagi sntoṣavaave .. Dehe kaaraṇaee sarv laaveet jaave . Saguṇaee atee aadaresee bhajaave .. 102 .. Haree keertane preetee raamee dhaaraavee . Dehebuddhee neeroopaṇaee veesaraavee . Paradravy aaṇaeek kaantaa paraavee . Yadarthee manaa saanḍaee jeevee karaavee .. 103 .. Kriyeveeṇa naanaaparee bolijete . Paree cheet dushrchit te laajaveete . Manaa kalpanaa dheeṭ seraaṭ dhaave . Tayaa maanavaa dev kaisenee paave .. 104 .. Viveke kriyaa aapulee paalaṭaavee . Aatee aadare shuddh kriyaa dharaavee . Janee bolaṇayaasaarikhe chaal baapaa . Manaa kalpanaa soḍai snsaarataapaa .. 105 .. Baree snaanasndhyaa kaaree yeqaniṣṭhaa . Viveke manaa aavaree sthaanabhraṣṭaa .. Dayaa sarv bhootee jayaa maanavaalaa . Sadaa premaaḽoo bhaktibhaave nivaalaa .. 106 .. Manaa kopa_aaropaṇaa te nasaavee . Manaa buddhee he saadhusngee vasaavee . Manaa naṣṭ chaanḍaaḽ to sng tyaagee . Manaa hoii re mokṣabhaagee vibhaagee .. 107 .. Sadaa sarvaadaa sajjanaachenee yoge . Kriyaa paalaṭe bhaktibhaavaarth laage . Kriyeveeṇa vaachaalataa te nivaaree . Tuṭe vaad snvaad to heetakaaree .. 108 .. Janeen vaad vevaad soḍauni dyaavaa . Janee sukhasnvaad sookhe karaavaa .. Jageen tonchi to shok sntaapahaaree . Tooṭe vaad snvaad to heetakaree .. 109 .. Tooṭe vaad snvaad tyaate mhaṇaave . Viveke ahnbhaav yaate jiṇaave . Ahntaaguṇae vaad naanaa vikaaree . Tooṭe vaad snvaad to heetakaree .. 110 .. Hitaakaaraṇae bolaṇae saty aahe . Hitaakaaraṇae sarv shodhoon paahe . Hitaakaaraṇae bnḍa paaṣaanḍaavaaree . Tooṭe vaad snvaad to hitakaaree .. 111 .. Janee saangataa ekataa janm gelaa . Paree vaad vevaad tasechi ṭhelaa . Uṭhe snshayo vaad haa dnbhadhaaree . Tooṭe vaad snvaad to heetakaree .. 112 .. Janee heet pnḍaeet saanḍaeet gele . Ahntaaguṇae bramharaakṣas jaale . Tayaanhuni vyutpann to koṇa aahe . Manaa sarv jaaṇaeev saanḍaooni raahe .. 113 .. Fukaache mukhee bolataan kaay vedhe . Disendees abhyntaree garv saanche . Kriyeveeṇa vaachaaḽataa vyarth aahe . Vichaare tujhaa toon chi shodhunee paahen .. 114 .. Tooṭe vaad snvaad tethe karaavaa . Viveke ahnbhaav haa paalaṭaavaa . Janeen bolaṇayaasaarakhe aacharaave . Kriyaapaalaṭe bhaktipnthechee jaave .. 115 .. Bahoo shraapitaa kaṣṭalaa anba_rriṣee . Tayaache svaye shreeharee janm soshee . Dilhaa kṣeerasindhoo tayaa oopamaanee .. Nupekṣee kadaa dev bhaktabhimaanee .. 116 .. Dhuru lekaru baapooḍhe dainyavaaṇaen . Kripaa bhakitaa deedhalee bheṭee jeṇa . Chirnjeev ṭaaraangaṇaee premakhaaṇaee . Nupekṣee kadaa dev bhaktaabhimaanee .. 117 .. Gajendu mahaa snkaṭee vaaṭ paahe . Tayaakaaraṇae shreeharee dhaanvataahe .. Uḍaee ghaatalee jaahalaa jeevadaanee . Nupekṣee kadaa dev bhaktaabhimaanee .. 118 .. Ajaameḽ paapee tayaa ant aalaa . Kripaaḽoopaṇae to janee mukt kelaa . Anaathaasi aadhaar haa chakrapaaṇaee . Nupekṣee kadaa dev bhaktaabhimaanee .. 119 .. Vidhikaaraṇae jaahalaa machchh vegee . Dharee kurmarupe dharaa priṣṭheebhaagee .. Janaa rakṣaṇaa kaaraṇae neench yonee . Nupekṣee kadaa dev bhaktaabhimaanee .. 120 .. Mahaa bhakt pralhaad haa kaṣṭavaalaa . Mhaṇaonee tayaakaaraṇae sinh jaalaa . N ye jaal beeṣaaḽ snnneedh koṇaee . Nupekṣee kadaa dev bhaktaabhimaanee .. 121 .. Kripaa bhaakitaa jaahalaa vajrapaaṇaee . Tayaakaaraṇae vaaman chakrapaaṇaee .. Dvijaakaaraṇae bhaargav chaapapaaṇaee . Nupekṣee kadaa dev bhaktaabhimaanee .. 122 .. Ahalye satilaagin aaraṇayapnthe . Kuḍhaabxaa puḍhe dev bndee tayaaten . Bale soḍailaa ghaav jhaalee nishaaṇaee . Nupekṣee kadaa raam daasaabhimaanee .. 123 .. Taye draupadeekaaraṇae laagavege . Satvare dhaanvalaa sarv saanḍaooni maage . Kaleelaagi jhaalaa ase bauddh maunee . Nupekṣee kadaa dev bhaktaabhimaanee .. 124 .. Anaathaa dinaakaaraṇaen janmataahe . Kalnkee puḍhe dev hoṇaar aahe. Tathaa varṇaitaa shiṇaalee vedavaaṇaee . Nupekṣee kadaa dev bhaktaabhimaanee .. 125 .. Janaakaaraṇaen dev leelaavataaree . Bahutaanparee aadare veṣadhaaree . Tayaa neṇaatee te jan paaparoopee . Duraatme mahaa naṣṭ chaanḍaal paapee .. 126 .. Jagee dhany to raamasookhe nivaalaa . Kathaa aikataa sarv talleen jhaalaa . Dehebhaavanaa raamabodhe uḍaalee . Manovaasanaa raamaroopee buḍaalaa .. 127 .. Manaa vaasanaa vaasudevee vaso de . Manaa kaamanaa kaamasngee nason de . Maalaa kalpanaa vaa_oogee te n keeje . Manaa sajjanaa sajjanee vasti keeje .. 128 .. Gatikaaraṇae sngatee sajjanaachee . Mati paalaṭe sumatee durjanaachee . Ratinaayikechaa pati naṣṭ aahe . Mhaṇaonee manaateet hoooni raahe .. 129 .. Manaa alp snkalp to hee nasaavaa . Manaa saty snkalp chittee vasaavaa . Janee jalpavikalpatohee tyajaavaa . Ramaakaant yekaantakaaḽee bhajaavaa .. 130 .. Bhajaayaa janee paahataa raam yeku . Karee baaṇa ye ku mukhee shabd yeku . Kriyaa paahataa ooddhare sarv loku . Dharaa jaanakeenaayaakaanchaa viveku .. 131 .. Vichaarunee bole nivnchunee chaale . Tayaachenee sntapt te hee nivaale . Baren shodhilyaaveeṇa bolo nako ho . Janee chaalaṇae shuddh nemast raaho .. 132 .. Hareebhakt virakt vigyaanaraasee . Jeṇae maanasee sthaapile nishchayaasee .. Tayaa darshane sparshane puṇay jode . Tayaa bhaaṣaṇae naṣṭ sndeh mode .. 133 .. Nase garv angee sadaa veetaraagee . Kṣamaa shaanti bhogee dayaa dakṣ yogee . Nase lobh naa kṣobh naa dainyavaaṇaa . Ihee lakṣaṇaee jaaṇaije yogeeraaṇaa .. 134 .. Dharee re manaa sngatee sajjanaachee . Jeṇae vrittee he paalaṭe durjanaanchee . Bale bhaav sadbuddhi sanmaarg laage . Mahaakroor to kaaḽ vikraal bhnge .. 135 .. Bhaye vyaapile sarv bramhaanḍa aahe . Bhayaateet te snt aannt paahe . Jayaa paahataa dvait kaanhee disenaa . Bhayo maanasee sarvathaa hee asenaa .. 136 .. Jinvaa shreṣṭh te spaṣṭ saangonee gele . Paree jeev agyaan taisechi ṭhele . Dehebuddhiche karm khoṭe ṭaḽenaa .. June ṭhevaṇae meepaṇae aakaḽenaa .. 137 .. Bhrame naaḍhaḽe vitt te gupt jaale . Jivaa janmadaaridry ṭaakuni aale . Dehebuddhichaa nishchayo jyaa ṭaḽenaa . June ṭhevaṇae meepaṇae aakaḽenaa .. 138 .. Puḍhe paahataa sarvahee kondalese . Aabhaagyaas he drishy paaṣaaṇa bhaase . Abhaave kadaa puṇay gaanṭhee paḍaenaa . June ṭhevaṇae meepaṇae aakaḽenaa .. 139 .. Jayaache tayaa chukale praapt naahee . Guṇae govile jaahale duahkh dehee . Guṇaa vegaḽee vrittee tehee vaḽenaa . June ṭhevaṇae meepaṇae aakaḽenaa .. 140 .. Mhaṇae daas saayaas tyaache karaave . Janee jaaṇaataa paay tyaache dharaave . Guruanjaneveeṇa ten aakaḽenaa . June ṭhevaṇae meepaṇae ten kaḽenaa .. 141 .. Kaḽenaa kaḽenaa kaḽenaa ḍhaḽenaa .
ḍhaḽe naaḍhaḽe snshayohee ḍhaḽenaa . Gaḽenaa gaḽenaa ahntaa gaḽenaa . Baḽe aakaḽenaa miḽenaa miḽenaa .. 142 .. Avidyaaguṇae maanavaa oomajenaa . Bhrame chukale heet ten aakaḽenaa . Pareekṣeviṇae baandhile driḍh naaṇae . Paree saty mithyaa asen koṇa jaaṇae .. 143 .. Jagee paahataa saach te kaay aahe . Atee aadare saty shodhunee paahe . Puḍhe paahataa paahataa dev jode . Bhram bhraanti agyaan hen sarv mode .. 144 .. Sadaa viṣayo chintitaa jeev jaalaa . Ahnbhaav agyaan janmaasi aalaa . Viveke sadaa sasvarupee bharaaven . Jivaa oomagee janm naaheen svabhaave .. 145 .. Dise lochanee ten nase kalpakoḍaee . Akasmaat aakaarale kaaḽ modee . Puḍhe sarv jaa_iil kaanhee n raahe . Manaa snt aannt shodhunee paahen .. 146 .. Fuṭenaa tuṭenaa chaḽenaa ḍhaḽenaa . Sadaa snchale meepaṇae ten kaḽenaa . Tayaa ekarupaasee dujen n raahe . Manaa snt aannt shodhunee paahen .. 147 .. Niraakaar aadhaar bramhaadikaanchaa . Jayaa saangataa seeṇaalee vedavaachaa .. Viveken tadaakaar hooonee raahen . Manaa snt aannt shodhunee paahen .. 148 .. Jageen paahataan charmachakṣee n lakṣe . Jagee paahataan gyaanachakṣee n rakṣe .. Jagee paahataan paahaṇae jaat aahe . Manaa snt aannt shodhuni paahe .. 149 .. Nase peet n shvet naa shaam kaanhee . Nase vakt avyakt naa neeḽ naaheen .. Mhaṇae daas vishvaasataa mukti laahe . Manaa snt aannt shodhuni paahe .. 150 .. Kharen shodhitaa shodhitaa shodhitaahen . Manaa bodhitaan bodhitaa bodhitaahen .. Paree sarvahee sajjanaacheni yoge . Baar nishchayo paavije saanuraage .. 151 .. Bahutaan paree koosaree tatvajhaaḍaa . Paree paahije antaree to nivaaḍaa .. Manaa saar sachaar ten vegaḽe re . Samastaanmadhye ek te aagaḽe re .. 152 .. Navhe pinḍaagyaanen navhen tatvagyaanen . Samaadhaan kaanhee navhen taanamaane . Navhe yogayoge navhe bhogatyaage . Samaadhaan ten sajjanaacheni yoge .. 153 .. Mahaavaaky tatvaadike pnchikarṇae . Khuṇae paavije sntasnge vivarṇae . Dvitiyesee snket jo daavijeto .. Tayaa saanḍaooni chndramaa bhaavijeto .. 154 .. Disenaa janee tenchi shodhuni paahe . Baren paahataan gooj tethenchi aahe . Karee gheoo jaataan kadaa aaḍhaḽenaa . Janee sarv kondaaṭalxe ten kaḽenaa .. 155 .. Mhaṇae jaaṇaataa to janeen moorkh paahe . Antarkaasee tarkee asaa koṇa aahe .. Janee meepaṇae paahataan paahavenaa . Tayaa dakṣitaa vegaḽe raahavenaa .. 156 .. Bahoo shaastr dhunḍaaḽitaa vaaḍa aahe . Jayaa nishchayo yeqa tohee n saahe .. Matee bhaanḍaatee shaatrabodhe virodhe . Gati khoonṭatee gyaanabodhen prabodhe .. 157 .. Shruti nyaay meemaansake tarkashaastre . Smriti ved vedaantavaakye vichitre . Svaye sheṣ maunaavalaa sthir paahe . Manaa sarv jaaṇaeev saanḍaoon raahe .. 158 .. Jeṇae makṣikaa bhakṣilee jaaṇaivechee . Tayaa bhojanaachee roochi praapt kaichee . Ahnbhaav jyaa maanaseechaa virenaa . Tayaa gyaan he ann poṭeen jirenaa .. 159 .. Nako re manaa , vaad h khedakaaree . Nako re manaa khed naanaa vikaaree .. Nako re maan siknoo pudhilaansee . Ahnbhaav jo raahilaa toojapaasee .. 160 .. Ahntaaguṇae sarvahee duahkh hote . Mukhe bolile gyaan ten vyarth jaate .. Sukhee raahataa sarvahee sukh aahe .. Ahntaa tujhee toochi shodhoonee paahen .. 161 .. Ahntaaguṇae neeti saanḍaee vivekee . Aneetibaḽe shlaaghyataa sarv lokee .. Paree antaree sarvahee saakṣ yete . Pramaaṇaantare buddhi saanḍaooni gelaa .. 162 .. Dehebuahddhichaa nishchayo driḍh jaalaa . Dehaateet ten heet saanḍaeet gelaa . Dehebuddhi te aatmabuddhi karaavee . Sadaa sngatee sajjanaachee dharaavee .. 163 .. Manen kalpitaa viṣayo soḍaavaavaa . Manen dev nirguṇa to volkhaavaa . Manen kalpitaa kalpanaa te saraavee . Sadaa sngatee sajjanaachee dharaavee .. 164 .. Dehaadeek prapnch h chintiyelaa . Paree antaree lobh nishchit ṭhelaa .. Hareechintane muktikaantaa varaavee . Sadaa sngatee sajjanaachee dharaavee .. 165 .. Ahnkaar vistaaralaa y dehaachaa . Striyaaputramitraadiken moh tyaanchaa .. Bale bhraanti he janmachintaa haraavee . Sadaa sngatee sajjanaachee dharaavee .. 166 .. Baar nishchayo shaashvataachaa karaavaa . Mhaṇae daas sndeh to veesaraavaa .. Ghaḍainen ghaḍaee saarthakaachee karaavee . Sadaa sngatee sajjanaachee dharaavee .. 167 .. Karee vrittee jo snt to snt jaaṇaa . Duraashaaguṇae jo navhe dainyavaaṇaa .. Upaadhee dehebuddheete vaaḍhaveete . Paree sajjanaa kevee baandhoo shake te .. 168 .. Nase ant aannt sntaa pusaavaa . Ahnkaar vistaar haa neerasaavaa . Guṇaenveeṇa nirguṇa to aaṭhavaavaa . Dehebuddhichaa aaṭhavoo naaṭhavaavaa .. 169 . Dehebuddhi he gyaanabodhe tyajaavee . Viveken taye vastoochee bheṭee ghyaavee .. Tadaakaar he vrittee naahee svabhaave . Mhaṇaoni sadaa tenchi shodhit jaaven .. 170 .. Ase saar saachaar ten choralense . Yeheen lochaneen paahataan drishy bhaase . Niraabhaas nirguṇa ten aakaḽenaa . Ahntaaguṇae kalpitaanhee kaḽenaa .. 171 .. Sfure viṣayee kalpanaa te avidyaa . Sfure bramh re jaaṇa maayaa suvidyaa .. Muḽee kalpanaa do rupen techi jaalee . Viveke taree sasvarupee miḽaalee .. 172 .. Svaroopaan udelaa ahnkaar raaho .. Teṇaen aachchhaadile vyom paaho .. Dishaa paahataan te nishaa vaaḍhataahe . Viveke vichaare vivnchooni paahe .. 173 . Jayaa chakṣunen lakṣitaa lakṣavenaa . Bhavaa bhakṣitaa rakṣitaa rakṣavenaa . Kṣayaateet to aakṣayee mokṣ deton . Dayaadakṣ to saakṣeene pakṣ gheto .. 174 .. Vidhi nirmitaa lihito sarv bhaaḽaa . Paree lihitaa koṇa tyaache kapoḽee . Haroo jaaḽito lok snhaarakaaḽee . Paree shevaṭee shnkaraa koṇa jaaḽee .. 175 .. Jageen dev jageen dvaadashaadity he rudr aakraa . Asnkhyaat snkhyaa karee koṇa shaakraa . Jageen dev dhunḍaaḽeetaa aadhaaḽenaa .. Janee mukhy to koṇa kaisaa kaḽenaa .. 176 .. Tuṭenaa fuṭenaa kadaa devaraaṇaa . Chaḽenaa ḍhaḽenaa kadaa dainyavaaṇaa .. Kaḽenaa vaḽenaa kadaa lochanaasee . Vasenaa disenaa jagee meepaṇaasee .. 177 .. Jayaa maanalaa dev to pujitaahe . Paree dev shodhuni koṇaee n paahe .. Jagee paahataan dev koṭyaanukoṭee . Jayaa maanaleen bhakti je techi moṭhee .. 178 .. Tinhee lok jethunee nirmaaṇa jaale . Tayaa devaraayaasee koṇaee n bole .. Jageen thoralaa dev to choralaase . Guruveeṇa to sarvathaahee n deese .. 179 .. Guru paahataan paahataan lakṣ koṭeen . Bahusaal mntraavaḽee shakti moṭhee .. Maneen kaamanaa cheṭake ghaatamaataa . Janeen vyarth re to navhe muktidaataa .. 180 .. Navhe cheṭakee chaalak dravyabhondoo . Navhe nindaku matsaroo bhaktimndu .. Navhe unmatu vesanee sngasaadhoo . Janee gyaaniyaa tochi saadhoo agaadhu .. 181 .. Navhe vaa_oogee chaahuṭee kaam poṭee . Kriyeveeṇa vaachaalataa tochi moṭhee .. Mukhe bolilyaasaarikhe chaalataahe . Manaa sadagooroo tochi shodhuni paahe .. 182 .. Janee bhakt gyaanee vivekee viraagee . Kripaaḽoo manasvee kṣamaavnt yogee .. Prabhu dakṣ vyutpann chaatury jaaṇae . Tayaanech yoge samaadhaan baaṇae .. 183 .. Navhe tenchi jaale nase tenchi aale . Kalo laagale sajjanaacheni bolen .. Anirvaachy ten vaachy vaache vadaaven . Manaa snt aannt shodhit jaaven .. 184 .. Lapaaven atee aadaren raamaroopee . Bhayaateet nishcheet ye svasvaroopee .. Kadaa to janeen paahataan hee disenaa . Sadaa aiky to bhinnabhaave vasenaa .. 185 .. Sadaa sarvadaa gam sanneedh aahe . Manaa sajjanaa saty shodhoon paahen .. Akhnḍait bheṭeen raghuraajayogoo . Manaa saanḍai re meepaṇaachaa viyogoo .. 186 .. Bhoote pinḍa bramhaanḍa hen aiky aahe . Paree sarvahee susvarupee n saahe .. Manaa bhaasalen sarv kaaheen pahaave
paree sng soḍaunee mukhee rahaaven .. 187 .. Dehemaan hen gyaanashaastre khuḍaaven . Videhipaṇae bhaktimaargechee jaaven .. Viraktibaḽe neendday sarve tyajaave . Paree sng soḍauni sukhen rahaaven .. 188 .. Mahee nirmilee dev to volakhaavaa . Jayaa paahataan mokṣ tatkaaḽ jeevaa .. Tayaa nirguṇaalaagi guṇaee pahaaven . Paree sng soḍauni sukhen rahaaven .. 189 .. Navhe kaaryakartaa navhe suṣṭibhartaa . Parehoon partaa n lipe vivartaa .. Tayaa nirvikalpaasee kalpeet jaaven . Paree sng soḍauni sukhen rahaaven .. 190 .. Dehebuddheechaa nishchayo jyaa ḍhaḽenaa . Tayaa gyaan kalpaantakaaḽee kaḽenaa .. Parabramh ten meepaṇae aakaḽenaa . Manee shoony agyaan hen maavaḽenaa .. 91 .. Manaa naa kaḽe naa ḍhaḽe roop jyaachen . Doojeveeṇa ten dhyaan sarvottamaache . Tayaa khooṇa te heeṇa driṣṭaant paahe . Tethe sng niahsng donee n saahe .. 192 .. Navhe jaaṇaataa neṇaataa devaraaṇaa . N ye varṇaitaa vedashaastraa pooraaṇaa . Navhe drishy adrishy saakṣee tayaachaa . Shrutee neṇaatee neṇaatee antahtyaachaa .. 193 .. Vase hridayee dev to koṇa kaisaa . Puse aadare saadhakoo prashn aisaa . Dehe ṭaakitaa dev koṭhe rahaato . Paree maagutaa ṭhaav koṭhe pahaato .. 194 .. Vase hridayeen dev to jaaṇa aisaa . Nabhaacheparee vyapaakoo jaaṇa taisaa . Sadaa snchalaa yet naa jaat kaanhee . Tayaaveeṇa koṭhe ritaa ṭhaav naaheen … 195 .. Nabhee vaavare jo aṇaureṇaoo kaanhee . Ritaa ṭhaav yaa raaghaveveeṇa naahee . Tayaa paahataa paahataa tenchi jaale . Tethen lakṣ aalakṣ sarve buḍaale .. 196 .. Nabhaasaarikhe roop yaa raaghavaachen . Maanee chintitaa mooḽ tuṭe bhavaachen .. Tayaa paahataan deh buddhee urenaa . Sadaa sarvadaa aart poṭee urenaa .. 197 .. Nabhen vyaapile sarv sruṣṭis aahe . Rachoonaayakaa oopamaa te n saahe .. Doojeveeṇa jo tochi to haa svabhaaven . Tayaa vyapaakoo vyarth kaise mhaṇaave .. 198 .. Atee jeerṇa visteerṇa ten roop aahe . Tethen tarkasnpark toheen n saahe . Atee gooḍhx ten drishy tatkaaḽ sopen . Doojeveeṇa je khooṇa svaameeprataapen .. 199 .. Kaḽe aakaḽe roop te gyaan hotaan . Tethen aaṭalee sarvasaakṣee avasthaa .. Manaa unmanee shabd kunṭheet raahe .. To ge tochi to raam sarvatr paahe .. 200 .. Kadaa oḽakheemaajee dujen disenaa .. Manee maanasee dvait kaanhee vasenaa . Bahutaan disaan aapulee bheṭi jaalee . Videheepaṇaen sarv kaayaa nivaalee .. 201 .. Manaa gooj re tooj hen praapt jaalen . Paree anpareen paahije yatn kele . Sadaa shravaṇae paalije nishchayaasee . Dharee sajjanasngatee dhany hosee .. 202 .. Manaa sarvahee sng soḍauni dyaavaa . Atee aadaren sajjanaachaa dharaavaa . Jayaacheni snge mahaan dukh bhnge . Janee saadhanenviṇa sanmaarg laage .. 203 .. Manaa sng haa sarv sngaas todee . Manaa sng h mokṣ tatkaaḽ joḍaee . Manaa sng haa saadhakaa sheeghr soḍaee . Manaa sng haa dvet niahsheṣ modee .. 204 .. Manaachee shaten aikataa doṣ jaatee . Matimnd te saadhanaa yogy hotee .. Chaḍhe gyaan vairaagy saamarthe aangee . Mhaṇae daas vishvaasataa mukti bhogee .. 205 ..Manache Shlok
Facebook
YouTube
Instagram
WhatsApp